Tüzük

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği

KİŞİLER ARASI İLİŞKİLER TERAPİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM 

Derneğin Adı ve Merkezi 

Madde 1 – Derneğin adı Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği‘dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır. 

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek  İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı 

Madde 2 – Dernek Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi alanında çalışanların dayanışmasını sağlamak, haklarını korumak, mesleki gelişim hedeflerini belirlemek, bu hedeflere yönelik faaliyetler planlamak ve icra etmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek amacı ile kurulmuştur. 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri 

 

 1. Kişilerarası İlişkiler Terapisi alanında çalışan çeşitli disiplinlerin sınırları belirlemek, koordinasyonunu ve işbirliğini sağlamak.
 1. Resmi kuruluşların veya meslek kuruluşlarının oluşturacağı ruh sağlığı alanı ile ilgili kurallarda meslek alanını temsil etmek veya üyelerin görevlendirilmesini sağlamak.
 1. Kişilerarası İlişkiler Terapisi alanında çalışanların hem kendi içlerinde hem de hastalar ve ticari kuruluşlar ile ilişkilerinde etik standartları belirlemek, uygulamasını sağlamaya çalışmak, uygulamaları  izlemek ve etik dışı uygulamalar tespit edilmesi halinde gereği için girişimlerde bulunmak.
 1. İhtiyaçları ve güncel gelişmeleri göz önünde bulundurarak Kişilerarası İlişkiler Terapisi alanında eğitimin standartlarını belirlemek, gerek duyduğunda ilgili mercilere öneri ve uyarılarda bulunmak.
 1. Sağlık hizmetleri alanında eğitim alan öğrencilere verilecek Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi ile ilgili eğitimlerin standartlarını belirlemek, uygulamasını izlemek ve değerlendirmek.
 1. Kişilerarası İlişkiler Terapisi alanında çalışan profesyonellerin güncel bilgilerle donanımlı olması için sürekli eğitim çerçevesinde programlar, güncelleme toplantıları, eğitim programları, kurslar, çalışma grupları ve kongreler düzenlemek.
 1. Ruh sağlığı alanında koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin standartlarını belirlemek, ülke genelinde bu hizmetlerin yaygınlaştırma ve zenginleştirmesi için çalışmalar yapmak.
 1. Kişilerarası İlişkiler Terapisi alanında teşhis, tedavi ve bakım ile ilgili dünyada meydana gelen gelişmeleri izlemek, bu alanda çalışan hekimleri, ilgili hastaları bilgilendirmek, bu gelişmeleri kamu yararı açısından değerlendirerek ilgili makamlara bilgi ve görüş sunmak veya gerektiğinde uyarmak.
 1. Kişilerarası İlişkiler Terapisi ile ilgili toplumu bilgilendirici, eğitici ve gerektiğinde uyarıcı çalışmalar yapmak
 1. Kişilerarası İlişkiler Terapisi alanında çalışan hekimlerin ve akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını teşvik etmek, desteklemek, bu çalışmaların yayılması ve uluslararası ölçekte bilinirliğini arttırmak için girişimlerde bulunmak.
 1. Yurt içinde veya yurt dışında sağlık alanında çalışan kuruluşlarla (birlik, dernek, vakıf, sendika vb.) derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapmak.
 1. Kamu kuruluşları (Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, TÜBİTAK vb.) ile ruh sağlığı alanında ortak projeler gerçekleştirmek.
 1. Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak.
 2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve büten gibi yayınları çıkarmak.

15.amacın gerçekleştirilmesi i.in sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

 1. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinde ve yurt dışında bağış kabul etmek.
 1. Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
 1. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 1. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.
 1. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek.
 1. a) Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelerine, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen kişilere e

Derneğin burslarında yararlanan bilim insanlarına yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır.

 1. b) Yolluk miktarı görevlenin, görevin, günün, görev yerinin şartları ve dernek bütçesi göz önüne alınarak

Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu konuda Yönetim Kurulu tam yetkilidir.

SAYFA 2

Bildirge verme yükümlülüğü 

Madde 40- 

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi Derneği her yıl Nisan ayı sonuna kadar bağlı bulunduğu ilin Dernekler Müdürlüğü’ne faaliyetlerine, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği bildirge ile vermekle yükümlüdür. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

FESİH, KAPATMA VE TASFİYE 

Derneğin Feshi ve Kapatma 

Madde 41-

 1. a) Derneğin feshi, Genel Kurul’un üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlamazsa, 14. Madde hükümlerine göre Genel Kurul ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih kararı görüşülür ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğunun kararıyla fesih kararı alınabilir.
 2. b) Fesih beş iş günü içerisinde mülki idareye bildirilir.
 3. c) Derneğin kapatılması Türk Medeni Kanunu’nun 89. maddesine bağlıdır.

TASFİYE 

Madde 42- 

Fesih, kapatılma vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, tüm taşınır-taşınmaz mal Varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma hakları görevdeki Yönetim Kurulu tarafından   

YEDİNCİ BÖLÜM 

SON HÜKÜMLER 

Hüküm Eksikliği 

Madde 43- 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara Atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 1- 

İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
 1. Uluslar arası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 1. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde,5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 1. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
 1. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
 2. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, amaçları doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

 1. a) Sağlık Bakanlığı veya diğer resmi kuruluşlar nezdinde derneği temsil edecek üyeler görevlendirir.
 2. b) Komisyonlar ve çalışma grupları kurarak derneğin amaçlarını gerçekleştirir.
 3. c) Kitle iletişim araçları yoluyla derneğin amaçları ve çalışmalarını kamuoyunu ile paylaşır, derneğin görüşlerini kamuoyuna açıklar.
 4. d) Bilimsel toplantılar, paneller, konferanslar, sempozyumlar, kurslar, çalışma grupları ve kongreler düzenler.
 5. e) Kişilerarası ilişkiler Terapisi alanında eğitim çalışmaları düzenler.
 6. f) Kişilerarası ilişkiler Terapisi alanında çalışanlara mesleki gelişimler ve akademik faaliyetleri için burslar verir.
 7. g) Kişilerarası ilişkiler Terapisi alanı ile ilgili dergi, bülten, broşür, kitap, CD, film, internet sayfası ve benzeri yayın çalışmalarında bulunur.
 8. h) Üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, aralarındaki iletişim ve dayanışmayı arttırmak veya derneğe gelir sağlamak için sosyal ve kültürel içerikli programlar düzenler, lokal ve dinlenme tesisleri açar ve işletir.
 9. i) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yurt dışı kuruluşlarla veya gerçek kişilerle işbirliği içerisinde Kişilerarası ilişkiler Terapisi alanında sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerde bulunur.

Uluslararası Derneklere Üyelik ve yurt dışında yardım alınması

Madde 3-

 1. a) Dernek tüzüğünün ikinci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde yapabilir, uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere üye olabilir.
 2. b) Dernek konuyla ilgili yönetmelik koşullarını yerinde getirmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların banka yoluyla alınması zorunludur.

İkinci Bölüm ÜYELİK Derneğe Üyelik Madde 4- Derneğe üç türlü üyelik şevki vardır: I- Asıl üyelik

 1. a) Derneğe kurucu üyeleri asıl üye olarak kabul edilir.
 2. b) Tıp doktorları, tıpta uzmanlık öğrencileri, mastır ve doktora öğrencileri, psikologlar, sosyal hizmetlerle uzmanları, ebeler vb. sağlık çalışanları ve bunların eğitimi görmekte olan öğrencileri asıl üye olabilirler.
 3. c) Asıl üyelerin seçme ve seçilme hakları vardır.

II- Çalışma grubu üyeleri

 1. a) Tıp doktorları, tıpta uzmanlık öğrencileri, mastır ve doktora öğrencileri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, ebeler vb. sağlık çalışanları ve bunların eğitimi görmekte olan öğrencileri asıl üye olabilirler.
 2. b) Çalışma grubu üyeleri üyesi oldukları grupta yapılan seçimlerde seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

III- Onursal üyelik

 1. a) Uluslararası çalışmalar yapmış Türk veya yabancı bilim çalışanlarına ya da yurtiçinde ve / veya yurt dışında derneğe yakın ilgi göstererek, maddi veya manevi önemli destek sağlayanlara onursal üyelik verilebilir,
 2. b) Onursal üyelerin seçme seçilme hakları yoktur.

Üyelik Koşulları Madde 5- Üyeliğe başvurma ve kabul edilme:

I- Asıl üyelik

 1. a) Madde 5, fıkra II de zikredilen çalışma gruplarında yararlı faaliyetlerde bulunmuş Kişilerarası İlişkiler Terapisi alanında çalışan hekimler yönetim kurulu üyelerinden birisinin kendisini asıl üyeliğe önerdiğini gösteren bir yazısı ve şahsi dilekçeleri ile yönetim kuruluna başvururlar.
 2. b) Başvuru sonrası yapılacak ilk yönetim kurulunda üyelik başvurusu değerlendirilir. Oy çokluğu ile olumlu karar alınması halinde başvuran asil üyeliğe kabul edilmiş olur.
 3. c) Değerlendirme sonucu oy çokluğu ile olumsuz olursa durum başvuru sahibine yazıyla bildirilir

II- Çalışma grubu üyeliği

 1. a) Üyelik koşularına uygun kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten sonra nüfus cüzdan fotokopisi ve gerektiğince fotoğraf ekleyip üyelik giriş ödentilerini ödeyerek dernek yönetim kurulana başvururlar.
 2. b) Başvuru evraklarının dernek merkezine ulaşması ile çalışma grubu üyeliği gerçekleşmiş olur.

SAYFA 3

III- Onursal üyelik

a)Onursal üyelik yönetim kurulu üyelerinden birisinin teklifi üzerine dernek yönetim kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda yönetim kurulunun oy birliği ile alacağı kararla verilir.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 6-Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

I- Üyelikten çıkma: Üyeler istedikleri zaman üyelikten ayrılabilirler. Ayrılmak isteyen üye dernek yönetim kuruluna bir dilekçe ile başvurur ya da dilekçesini taahhütlü posta ile dernek adresine gönderir.

II- Üyeliğin kendinden düşmesi: Üyelik koşularının ortadan kalkması üyeliğin düşmesine sebep olur. Bu durumda olan üyelerin kendi başvuruları ya da yönetim kurulunca görevlendirilmiş bir komisyonca durumun tespiti halinde üyeliğin düşmesi işlemi yönetim kurulu tarafından resen yapılır.

III-Üyelikten Çıkarılma

Üyelikten çıkarılma koşuları:

 1. a) Bilimsel ve mesleki kurallarla ve yöntemlerle aykırı davrandığı, meslek onurunu zedelediği, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyeler üyelikten çıkarılır.
 2. b) Üyelikten çıkarılma; yönetim kurulunun soruşturma sonucu vereceği çıkarılma kararının, dernek genel kurulunca onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.
 3. c) Yönetim kurulunca üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelik-hakları yapılacak ilk genel kurula dek askıya alınır.
 4. d) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların, üyeliği düşenlerin ödemiş oldukları ödentiler geri verilmez.

Üyelik Hakları

Madde 7-

 1. a) Dernek üyeleri arasında hiçbir nedenle fark gözetilmez, hiçbir üyeye ayrıcalık tanınamaz.
 2. b) Her üyenin derneğin çalışmalarına katılma hakkı vardır.
 3. c) her asıl üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve kendisi kullanmak zorundadır.
 4. d) Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye derneğin mal varlığı ve çalışmalarıyla ilgili hak iddia
 5. e) Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Üyelik Yükümlükleri

Madde8-

 1. a) Üyeler dernek düzeninde uymak, derneğe bağlılık göstermek ve derneğin amacına uygun davranmakla yükümlüdür.
 2. b) Her kişi üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi ödemekle yükümlüdür.
 3. c) Üyelik ödentisi kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kerede ödenir. Üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
 4. d) Üyelik giriş ödentisi 30 (otuz) Türk lirası, yıllık üyelik ödenişi 50 (elli) Türk Lirası’dır. Ödentiler banka yoluyla veya nakit olarak elden yapılır.
 5. e) Dernekten çıkan, çıkarılan ya da üyeliği düşen üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
 6. f) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kuraları, üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirebilir. Görevlendirme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. üye yazılı görevlendirmeye imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde kabul etmediğini bildirmişse, görevi üstlenmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORGANLAR 

Derneğin Organları 

Madde 9- 

Derneğin zorunlu organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, ve Denetleme Kuruludur. Bu zorunlu 
organların görev, yetki ve sorumlulukları diğer organlara devredilmez. 

Genel Kurul 

Madde 10-

Gene kurul derneğin en yetkili organıdır. Yönetim Kurulu, Denetleme kurulu ve asıl üyelerden oluşur. 

Genel Kurul Toplantısı 

Madde 11-

 1. a) Genel Kurul, olağan olarak iki yılda bir kasım ayında toplanır.
 2. b) Yönetim Kurulu’nca toplantıya çağrılır.
 3. c) Genel kurul ‘un görüşeceği toplantı gündemi Yönetim Kurulu’nca hazırlanır.
 4. d) Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir.


Genel Kurul’un Toplantıya Çağrılması 

Madde 12-

 1. a) Yönetim Kurulu’nca günü saati, yeri ve gündemi en beş gün önceden belirlemek koşuluyla tüm Genel Kurul üyeleri telefon, posta veya elektronik posta yoluyla toplantıya çağrılır
 2. b) Genel Kurul üyeleri isimlerinin karşısındaki boşluğu imzalayarak toplantıya katılır.
 3. c) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında madde 12’de belirtilen toplam üye sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. Bu şartın yerine getirilmediği durumlarda Genel Kurul günü saati ve yeri belirtilmek suretiyle aynı gündemle yeniden toplanır.
 4. d) Toplantı bir defadan fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları , yeni seçilen Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulu üyelerinin (yedekler dahil) kimlikleri, otuz gün içinde ilgili makamlara bildiril.
 5. e) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az beşte biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri 

Madde 13-

 1. a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Yazman’dan oluşan Genel Kural Başkanlık Divanı üyelerini seçmek.
 2. b) Yönetim Kurulu vs Denetleme Kurulu üyelerini seçmek, gerekli gördüğünde görevden almak.
 3. c) Derneğe ait bütçe ve kesin hesapları, bunlara ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek ve sonrasında Yönetim Kurulu’nun aklanıp aklanmamasına karar vermek.
 4. d) Yönetim Kurulu’nun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
 5. e) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak.
 6. f) Gerektiğinde dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurul’a katılan üyelerin en az 2/3 ünün oyları ile değiştirilir.
 7. g) Derneğin ya da çalışma gruplarının feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak.
 8. h) Önelerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek.
 9. i) Üyelikten çıkarılma şartları oluşmuş ve Yönetim Kurulu’nca üyeliği askıya alınmış olanların durumunu görüşüp kararlaştırmak.
 10. j) Kendiliğinden ya da başvuru üzerine çalışma gruplarının kapanmasına karar vermek.

Yönetim Kurulu 

Madde 14- 
Yönetim Kurulu’nun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

 1. a) Yönetim Kurulu 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asıl, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir.
 2. b) Asıl üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkanlık, Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Sekreterlik, Saymanlık, Çalışma Grupları Sekreterliği görevlerini paylaşırlar.
 3. c) Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Yönetim kurulu’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır. İlk toplantıda yeni katılan üyelerle birlikte yeniden görev bölümü yapılır.
 4. d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılırlar.
 5. e) Yönetim Kurulu en az 3 ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir.
 6. f) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

SAYFA 4

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri 

Madde 15- 
Yönetim Kurulu derneğin yönetim, temsil ve uygulama organıdır. Görevlerini yasa, yönetmelik ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Temsil görevi yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. Görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Derneği temsil etmek.
 2. b) Genel Kurul’un kararlarını uygulamaya geçirmek.
 3. c) Derneğin amaçlarını yerine getirmek için program ve projeler üretmek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek.
 4. d) Madde 3’deki çalışmaları gerçekleştirmek görev grupları kurmak, çalışmalarını denetlemek.
 5. e) Gereken durumlarda Yönetim Kurulu üyelerine dernek adına kullanılmak üzere yetki vermek.
 6. f) Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli atamak ya da işten çıkarmak.
 7. g) Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla bir iç yönetmelik hazırlamak ve Genel Kurul’da onaylanmasından sonra uygulamasını sağlamak.
 8. h) Çalışma gruplarının açılmasına karar vermek.
 9. i) Açılmasına karar verilen çalışma gruplarının kurucularını görevlendirmek.
 10. j) Olağan ya da olağanüstü Genel Kurul’un gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek Genel Kurul üyelerini toplantıya çağırmak.
 11. k) Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişileri bildirmek ve yetki belgesi almak.
 12. l) Sayman’ın Yönetim Kurulu’nun kararını almaya gerek kalmadan yapılabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.
 13. m) Gerekli gördüğünde derneğin resmi ve özel kurumlar ( mahkemeler, tapu dairesi, noter, vergi dairesi, belediyeler vb.) nezdindeki tüm işlemlerini takip etmek ve yürütmek üzere hizmet satın almak, gerçek ve/veya tüzel kişilerle bu hizmetler için anlaşmalar yapmak ve/veya derneğin hukuki ve mali işlerini takip edebilmeleri için bu kişilere dernek Yönetim Kurulu adına vekalet vermek. Bu çerçevede dernek adına vekalet vermek üzere en az iki yönetim kurulu üyesini yetkilendirmek.

Denetlene Kurulu

 

Madde 16-
Denetleme Kurulu’nun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

Denetleme Kurulu 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur, üyeleri Genel Kurul’da gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asıl, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir. Asıl üyeliğe seçileme üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Denetleme Kurulu Başkanı’nca sonraki ilk toplantıya çağrılır. Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır. Denetleme Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle asıl ve yedek üye tamsayısının yarısının altına düşerse Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun kalan üyeleri tarafından Genel Kurul bir toplantıya çağrılır.

Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Madde 17- 
Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Genel Kurul’a karşı sorunludur.
 2. b) Yönetim Kurulu’nun dernek tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bil yılı geçmeyen aralıklar Genel Kurul adına denetler. Denetleme sonuçlarını Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.
 3. c) Denetleme Kurulu başvuru olduğunda veya gerek duyduğunda çalışma gruplarını da b bendindeki ilkelere göre denetler.
 4. d) Denetleme Kurulu’nun istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, derneğe ait yönetim yerleri, kurumlar ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 5. e) Denetim sonrası gerektiğinde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir.
 6. f) Derneğin iç denetimi denetim kurulu tarafından yapılır.

Genel Başkan’ın Görev ve Yetkileri

Madde 18- 
Genel Başkan

 1. a) Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.
 2. b) Genel Kurul’u zamanı geldiğinde toplantıya çağırır.
 3. c) Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 4. d) Yönetim Kurulu’nca oluşturulmuş çalışma gruplarının, komisyonların, komitelerin ve çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, Yönetim Kurulu’na bilgi verir.
 5. e) Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısı’nı görevlendirir.

Genel Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

Madde 19-
Genel Başkan Yardımcısı;

 1. a) Yönetim Kurluna karşı sorumludur.
 2. b) Yönetim Kurulu’nun ve/veya Genel Başkan’ın vereceği görevleri yapar.
 3. c) Bulunmağı hallerde Genel Başkan’a vekalet eder.

Genel Sekreter’in Görev ve Yetkileri

Madde 20-
Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri;

 1. a) Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.
 2. b) Genel Başkan’la birlikte Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler.
 3. c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar veya yazılmasını takip eder.
 4. d) Derneğin tüzel kişilik olarak yazışmalarını yürütür.
 5. e) Varsa büroda çalışan personelin amiridir ve çalışma disiplinini sağlar.
 6. f) Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Genel Kurul’da sunar.

Sayman’ın Görev ve Yetkileri

Madde 21- 
Sayman;

 1. a) Yönetim Kurulu ve Genel Başkan’a karşı sorumludur.
 2. b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri ayniya t talimatına göre yürütür.
 3. c) Yönetim Kurulu’nun gelirlerini ilgili deftere kaydeder, harcamalarını yapar.
 4. d) Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir.
 5. e) Dernek personelinin bordrosunu, SSK’na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret

ödemelerini yapar.

 1. f) Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
 2. g) Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder.
 3. h) Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle harcamaları da fatura ya da gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkan’a onaylatır.
 4. i) Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları Yönetim Kurulu kararıyla yapar.
 5. j) Aynı bağışları alındı makbuzuyla ne nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına alır.
 6. k) Çek, makbuz, senet ve Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada sakalar. Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı bankaya yatırır.

Para çekme ve Ödeme Yapma Yetkisi

Madde 22-
Derneği’n banka hesabı, posta çeki vb. gibi hesaplarda çeşitli kurumlar nezdinde bulunan parasının çekilmesi ve ilgili ödeme ve harcamaların dernek adına yapılması Yönetim Kurulu’nca sayman üye tarafından gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu gerekli görmesi halinde birden fazla sayman ve yetkilendirilebilir. Sayman üyelerin taşınır veya taşınmaz mal varlığı ile ilgili yetkileri ve bu yetkileri ne şekilde ve ne kadar süre ile kullanabilecekleri yine Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kara defterine yazılır. 

Çalışma Grupları Sekreteri’nin Görev ve Yetkileri

Madde 23-
Çalışma Grupları Sekreteri;

 1. a) Çalışma gruplarını Yönetim Kurulu’nda temsil eder. Gündemlerini ve sorunları Yönetim Kurulu’na taşır ve görüşülmesini takip eder.
 2. b) Çalışma gruplarının sorunlarının çözümü için çaba harcar.
 3. c) Çalışma gruplarının sundukları faaliyet raporları Yönetim Kurulu’na iletir. Çalışma grubu başkanlarından aldığı bilgiler doğrultusunda asıl üyeliğine uygun adayları Yönetim Kurulu’na bildirir.
 4. d) Çalışma gruplarının eşgüdüm içerisinde koordineli bir şekilde faaliyet göstermesini temin eder.
 5. e) Faaliyetlerini yürütmeleri konusunda grupları yüreklendirir ve her türlü maddi desteğin sağlanmasına çalışır.
 6. f) Çalışma gruplarının faaliyetini izler ve deneyeler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÇALIŞMA GRUPLARI 

Çalışma Gruplarının Kurulması

Madde 24-

 

 1. a) Çalışma grubu kurulması veya tasfiyesi kararını almaya Yönetim Kurulu Yetkilidir.
 2. b) Çalışma grupları Kişilerarası İlişkiler Terapisi branşının ilgi alanına giren hastalık, tanı veya tanı grupları konusunda çalışmak üzere kurulabileceği gibi bu alanla ilişkili temel bilimler, sosyal bilimler veya araştırma birimlerini de kapsayan nitelikte kurulabilir.
 3. c) Çalışma grubu kurma ile ilgili başvuru Yönetim Kurulu’na en az iki üyenin ( asıl üye veya çalışma grubu üyesi olabilir) imzaladığı yazılı bir dilekçe ile yapılır.
 4. d) Başvuru sonrası yapılacak ilk toplantısında Yönetim Kurulu başvuruyu değerlendirir, uygun görmesi halinde kurulması yönünde karar alır ve uygun gördüğü bir üyenin çalışma grubunun başkanı olarak yetkilendirir. Çalışma grubu kurulmasını uygun görmemesi halinde başvuruda bulunan üyelerine yazılı olarak gerekçeleri ile birlikte kararını bildirir.
 5. e) Yönetim Kurulu ihtiyaç hissetmesi halinde başvuru olmasa bile belirlediği alanlarda çalışma grubu kurması için bir üye görevlendirebilir ve başkan olarak yetkilendirir.

Çalışma Gruplarının Çalışma Esasları

Madde 25-

 

 1. a) Çalışma grupları Yönetim Kurulu ile ilişkilerini Çalışma Grupları Sekreteri aracılığıyla yürütürler.
 2. b) Çalışma grupları Kişilerarası İlişkiler Terapisi alanı içerisindeki yerlerini, çalışmak istedikleri konuları ve yürütmek istedikleri faaliyetleri tanımlayan bir metni oluşturur ve Yönetim Kurulu’na sunarlar.
 3. c) Faaliyetlerini gerçekleştirirken Çalışma Grupları Sekreterinin görüşünü almalıdırlar.
 4. d) Yönetim Kurulu’nca istenmesi halinde veya ihtiyaç hissetmeleri halinde alanları ile ilgili derneğin görüşlerini yansıtan çeşitli rapor, bildiri veya uyarılar hazırlarlar ve Yönetim Kurulu’na bildirirler.

e) Derneğin amaçları doğrultusunda Madde 3’de belirtilen faaliyetleri düzenleyebilirler.